پـیکـاپ پـــاسپـورت انگلیس | آنکارا

پیکاپ پاسپورت انگلیس از آنکارا

پیکاپ ویزای انگلستان در آنکارا یک طرفه یا رفت و برگشت است. اخذ ویزای یک طرفه وضعیتی است که گذرنامه شخص در سفارت باقی می ماند و با برگه عبور به ایران بازمی گردد، اما در صورت پیکاپ رفت و برگشت، پاسپورت فرد باید از ایران ارسال شود و پاسخ آن به صورت غیر حضوری خواهد بود.
به منظور ارائه خدمات پیکاپ ویزای انگلستان از ترکیه، مدارک شما را ارسال می کنیم و پس از اتمام کار اداری کنسولگری انگلستان، پاسپورت را به شما تحویل می دهیم.

مدارک پیکاپ یک طرفه ویزای انگلیس از آنکارا
کپی صفحه ی اول پاسپورت
اصل رسید سفارت
اصل وکالت نامه
ایمیل سفارت (با عنوان ready for collection)
مدارک پیکاپ دو طرفه ویزای انگلیس از آنکارا
پاسپورت معتبر
اصل رسید سفارت
اصل وکالت نامه
ایمیل سفارت (با عنوان Passport resubmission)