پذیــــرش تحصیلی کــانــادا

اخذ پذیرش تحصیلی کانادا

 یکی از برجسته ترین کشورها در جهان که مورد استقبال متقاضیان فراوانی در زمینه تحصیل قرارگرفته است،کانادا می باشد.

از مزایای کشور کانادا می توان به این اشاره کرد که این کشور به مدت دو سال بعد از تحصیل به متقاضیان خود ویزای کار می دهد و همچنین پس از 5 سال حضور در کشور کانادا می توان برای اخذ اقامت کانادا اقدام کرد.

جهت اخذ پذیرش تحصیلی ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.