ویــــزا ترانسفر انگـلیـس

ویزای ترانزیت انگلیس

نوع ویزا : ویزای ترانزیت

کشور : انگلیس

نوع دیگری از ویزای انگلستان ویزای ترانزیت می باشد . این ویزا برای افرادی است که برای رسیدن به کشور و مقصد دیگری استفاده می کنند. این نوع ویزا یک ویزای کوتاه مدت است. با این حال، می توانید این ویزا را با اثبات اینکه برای سفرهای متعدد به کشورهای دیگر و نیاز به عبور از انگلستان نیاز دارید، به ویزای بلند مدت تبدیل کنید. برای دریافت ویزای ترانزیت طولانی مدت نیز باید نشان دهید که قصد ندارید برای مدت طولانی در بریتانیا بمانید و کار کنید و فقط از آن برای ترانزیت بریتانیا استفاده خواهید کرد.چنین ویزای بلندمدتی می تواند از به مدت یک تا ده سال اعتبار داشته باشد.
جهت ویزای مورد نظر ، مدارک خود را با چک لیست مطابقت دهید.